هنر خوب شنیدن

اسفند 23, 1398
رسا صحبت کردن تکنیک جذابیت در سخنرانی

رسا صحبت کردن تکنیک جذابیت در سخنرانی

حجم صدای سخنران باید به اندازه‌ای باشد که به راحتی شنیده شود