هنر خوب شنیدن

خرداد 28, 1399
مذاکره همه چیز است!

مذاکره همه چیز است!

مذاکره بهترین اقدام برای پیروز در هر جمعی است
اسفند 25, 1398
لیست کردن امتیازات در مذاکره

لیست کردن امتیازات در مذاکره

می بایست در فاز آماده سازی برای یک مذاکره امتیازاتی که در اختیار داریم را لیست کنیم. فهرستی از تمامی امتیازاتی که می توانیم در طول […]