تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم

هنر خوب شنیدن

اسفند 18, 1398
تکنیک متقاعد سازی

تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم

تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم به نقلی تقریبا بعد از حدود هزار و چند سال که بحث متقاعد کردن دیگران بر اساس الگوی ارسطو مطرح […]