تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم

مطالب مربوط به فن بیان

    هنر خوب شنیدن

    اسفند ۱۸, ۱۳۹۸
    تکنیک متقاعد سازی

    تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم

    تکنیک متقاعد سازی مستقیم و غیر مستقیم به نقلی تقریبا بعد از حدود هزار و چند سال که بحث متقاعد کردن دیگران بر اساس الگوی ارسطو مطرح […]